twitter instagram YouTube

2016-04-18
Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs w Ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na typ projektu Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznej w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Program mobilności ponadnarodowej.

Celem konkursu jest wprowadzenie najlepszych praktyk do praktyki polskich instytucji lub podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych, poprzez umożliwienie zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych państwach w zakresie problemów i wyzwań, z którymi spotykają się oni w swoim miejscu pracy, a następnie wdrażanie zmian we własnej praktyce. Zdobyte przez uczestników projektu wiedza i doświadczenie będą wykorzystane na rzecz usprawnienia realizacji zadań przez wysyłające ich instytucje. IOK nie wskazuje w jakim obszarze będą mogły być realizowane programy mobilności, jest to uwarunkowane specyfiką projektu i potrzebami instytucji wysyłającej. W konkursie premiowane będą projekty skoncentrowane na następujących politykach publicznych:

 • Zatrudnienie
 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Polityki prorodzinne
 • Polityka senioralna
 • Integracja społeczna
 • Edukacja
 • Środowisko naturalne
 • Gospodarka odpadami
 • Energia i surowce naturalne
 • Planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo
 • Zrównoważony transport
 • Rewitalizacja społeczna
 • System ochrony zdrowia

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe
 • Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją PO WER
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa
 • Uczelnie
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 16 800 000 zł, przy założeniu, że maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 97% jego wartości.

Projekty w ramach konkursu należy składać w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA lub w formie papierowej osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15 (z wyłączeniem dnia 29 lipca, gdyż wnioski można składać do godziny 16:00) oraz za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na adres: Ministerstwo Rozwoju, pl Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dostępnym na stronie organizatora konkursu REGULAMINIE wraz z załącznikami.

 

źródło: funduszeeropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas