twitter instagram YouTube

2017-10-17
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w latach 2017-2018 pn.: „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin."

Celem konkursu jest wyłonienie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych)
i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programu wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję), mających na celu m.in.:

 • wsparcie w utrzymaniu abstynencji / zapobieganie nawrotom choroby,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
 • rozwój osobisty,
 • aktywizację zawodowej

Termin składania ofert: 20 października 2017r.

Termin realizacji zadania:  20 listopada 2017 do 31 grudnia 2018r.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dzie­dzinie objętej konkursem:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy.
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
 1.     Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę

 

 1. Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
 3. Posiadać własne konto bankowe.
 4. Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji

Szczegóły ogłoszenia na stronie: https://bip.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-3982

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas