twitter instagram YouTube

2020-11-27
Programy z zakresu sportu

Programy z zakresu sportu

W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych programów z których można pozyskać finanse na realizacje działań statutowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi bliżej.

Program "KLUB"

Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Dla kogo: Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r.

Więcej informacji: tutaj

Sport Wszystkich Dzieci  

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Dla kogo: Program skierowany jest do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Termin składania wniosków: 
dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 21 grudnia 2020 r.,
dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 20 stycznia 2021 r.,
dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 29 stycznia 2021 r.

Więcej informacji: tutaj

Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Celami programu są:
1) Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
2) Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
3) Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
4) Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
5) Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
6) Edukacja patriotyczna poprzez sport;
7) Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
8) Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Dla kogo: O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Termin składania wniosków:  31 grudnia 2020 r. 

Więcej informacji: tutaj 

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 21 mln zł przeznacza się w 2021 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:
zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania –2,1 mln zł,
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania –13,9 mln zł,
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Dla kogo: O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez: jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: 21 grudnia 2020 r. 

Więcej informacji: tutaj.

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas