twitter instagram YouTube

2020-01-20
Projekt POWER (2014-2020) Szansa-nowe możliwości dla dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs Projekt POWER (2014-2020) - Szansa-nowe możliwości dla dorosłych.

Celem Konkursu jest wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności. Przedmiotem rekrutacji jest wybór instytucji/organizacji, które opracują modele wspierania osób dorosłych w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych dla określonej grupy docelowej. Model powinien zostać opracowany według określonej struktury zamieszczonej w dokumentacji rekrutacyjnej. Testowanie modelu może obejmować maksymalnie okres 13 miesięcy.

Grupy docelowe projektu:

 • pracownicy zakładów pracy gotowi uczyć się z własnej inicjatywy (zwłaszcza MŚP);
 • osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotne), np. osoby chcące wejść lub powrócić na rynek pracy pod długiej przerwie, kobiety po długim okresie wychowywania dzieci, osoby sprawujące opiekę na osobami zależnymi;
 • osoby z obszarów defaworyzowanych; 
 • osoby w wieku 50+;
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną;
 • osoby dotknięte przemocą (np. fizyczną, psychiczną, ekonomiczną) i przez to nie radzące sobie w życiu;
 • obcokrajowcy z prawem do legalnego zatrudnienia.

Wnioski mogą składać: instytucje/organizacje publiczne i niepubliczne prowadzące edukację formalną lub pozaformalną osób dorosłych, organizacje wspierające uczenie się nieformalne, mające doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi o niskich umiejętnościach podstawowych z grup docelowych projektu.

Mogą to być:

 • centra kształcenia ustawicznego,
 • instytucje kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uniwersytety ludowe,
 • uniwersytety otwarte,
 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • spółdzielnie socjalne,
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi,
 • przedsiębiorstwa upowszechniające uczenie się w pracy,
 • instytucje czynne w zakresie doradztwa o charakterze całożyciowym oraz inne organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w pracy z daną grupą docelową.

Wysokość dotacji:

 • alokacja na finansowanie testowania modeli wynosi około 21 000 000 zł;
 • poziom finansowania testowania modeli wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2019 roku do 2 marca 2020 roku do godz. 23:59. Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: online.frse.org.pl.


Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.frse.org.pl/zaproszenie-do-skladania-formularzy-zgloszeniowych-do-projektu-power-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas