twitter instagram YouTube

2020-11-03
Promesa dla Kultury

Promesa dla Kultury

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie
o dofinansowanie ze środków europejskich. Katalog działań realizujących cele programu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: ochrona i zachowania dziedzictwa Kulturowego.

Zadanie nr 2: budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

Zadanie nr 3: realizacja międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych.

Zadanie nr 4: wydatki niekwalifikowane związane bezpośrednio z kulturą, ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwe do odzyskania oraz niefinansowane z innych źródeł).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury;
  • państwowe instytucje kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • publiczne szkoły artystyczne,
  • państwowe uczelnie artystyczne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Suma środków przeznaczonych: 3 303 278,98 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania wieloletnie (01.01.2014 - 31.12.2023)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 69 25 519, 22 69 25 522 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury.

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa,

Informacji udzielją następujące osoby:

Agnieszka Jungrav ajungrav@midn.gov.pl

Beata Pragert bpragert@mkidn.gov.pl

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas