twitter instagram YouTube

2018-05-02
Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Urząd Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wnioski należy składać do 25.05.2018r.

Składane w konkursie oferty mogą dotyczyć zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku na działania:

a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia, w tym zdrowia psychicznego oraz służące wczesnej wykrywalności chorób

b) organizowane imprez środowiskowych oraz kampanii promujących zdrowy styl życia i podnoszących świadomość zdrowotną mieszkańców.

Planowane środki finansowe na realizację zadań wynoszą łącznie 30 000,00 zł.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018r. do godz. 15.00 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna ul. Wałowa 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urzędu (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu).Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas