twitter instagram YouTube

2014-10-09
Promocja literatury i czytelnictwa -Partnerstwo publiczno-społeczne

Celem priorytetu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań integrujących biblioteki i społeczności lokalne, przy czym każde zadanie musi zawierać trzy poniższe elementy:

1) Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki;

2) Zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki;

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, będące podmiotami prawa polskiego, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną, poświadczoną umową określającą warunki współpracy umożliwiające realizację zadania.

2. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach priorytetu muszą spełniać następujące wymagania dodatkowe:

1) wnioskodawca musi działać przez dwa pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku i realizować działania w sferze: kultury i/lub edukacji;

2) wnioskodawca musi wykazać się realizacją co najmniej jednego zadania w każdym z dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, związanego z przedmiotem swojej działalności;

3) jeden wnioskodawca może podpisać umowę z jedną biblioteką publiczną (przy czym biblioteka publiczna, z którą wnioskodawca podpisuje umowę, nie może mieć podpisanej umowy z innym wnioskodawcą na zdania realizowane w ramach niniejszego programu), umowa musi być podpisana przed złożeniem wniosku;

4) biblioteka publiczna będąca partnerem projektu musi działać w gminie wiejskiej bez względu na liczbę mieszkańców, miejsko-wiejskiej bez względu na liczbę mieszkańców lub w gminie miejskiej do 50 000 mieszkańców.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30.000 zł.

4. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/promocja-literatury-i-czytelnictwa/partnerstwo-publiczno-spoleczne.php

KONTAKT:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

  • Anna Tusiewicz - 12 426 79 31, kom 694 267 776 atusiewicz@instytutksiazki(dot)pl

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad.pl

DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas