twitter instagram YouTube

2015-02-03
Promocja literatury i czytelnictwa - MKiDN

Program „Promocja literatury i czytelnictwa” ogłoszony przez Ministerstwo Kultury dziedzictwa Narodowego wspiera rozwój i promocję literatury, czytelnictwo, wydawanie i popularyzację wartościowych czasopism kulturalnych oraz partnerstwa publiczno-społeczne. Wnioski można składać do 31 marca br.

Promocja literatury i czytelnictwa - MKiDN

Program „Promocja literatury i czytelnictwa” ogłoszony przez Ministerstwo Kultury dziedzictwa Narodowego wspiera rozwój i promocję literatury, czytelnictwo, wydawanie i popularyzację wartościowych czasopism kulturalnych oraz partnerstwa publiczno-społeczne. Wnioski można składać do 31 marca br.

Program dzieli się na 4 priorytety:
- Priorytet 1: „Literatura”
- Priorytet 2: „Promocja czytelnictwa”
- Priorytet 3: „Czasopisma”
- Priorytet 4: „Partnerstwo publiczno-społeczne”

Priorytet 1 - Literatura

Celem priorytetu jest podnoszenie świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. Program kierowany jest przede wszystkim do wydawców.

Dofinansowywane działania
W ramach priorytetu 1 można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji utworów niedostępnych na rynku księgarskim. Publikacje mogą obejmować książki drukowane, e-booki, audiobooki, książki dla niewidomych i słabowidzących, w dwóch kategoriach:
a) literatura polska
b) literatura zagraniczna w tłumaczeniu na język polski

Budżet priorytetu: 3.500.000 zł
W ramach prognozowanego budżetu priorytetu rezerwuje się kwotę w wysokości 434.247,50 zł na dofinansowanie dla zadań wieloletnich, które zostały przyznane w roku 2013 i 2014.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5.000 zł, maksymalna: 20.000 zł dla zadań, dla których wnioskowana kwota nie przekracza 75% planowanego budżetu przedstawionego we wniosku i 40.000 zł dla zadań, dla których wnioskowana kwota nie przekracza 50% planowanego budżetu.

Więcej informacji w regulaminie priorytetu.

Priorytet 2 - Promocja czytelnictwa

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych, szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Dofinansowywane działania
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
2) festiwali literackich;
3) wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych;
4) cyklicznych audycji telewizyjnych;
5) cyklicznych audycji radiowych i internetowych;

Budżet priorytetu: 5.000.000 zł
W ramach prognozowanego budżetu priorytetu rezerwuje się kwotę w wysokości 1.369.669 zł na dofinansowanie dla zadań wieloletnich, które zostały przyznane w roku 2013 i 2014.

Minimalna kwota dofinansowania dla wszystkich 5 działań wynosi 5.000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
- dla zadań z punktu 1) - 500.000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania,
- dla zadań z punktu 2) - 300.000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania,
- dla zadań z punktu 3) - 60.000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania,
- dla zadań z punktu 4) - 300.000 zł, ale nie więcej niż 50% budżetu zadania,
- dla zadań z punktu 5) - 60.000 zł, ale nie więcej niż 50% budżetu zadania

Więcej informacji w regulaminie priorytetu.

Priorytet 3 - Czasopisma

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych (o profilu artystycznym i literackim), w tym czasopism dla dzieci i młodzieży, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i tych, które zyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Dofinansowanie może obejmować czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej

Budżet priorytetu: 3.500.000 zł
W ramach prognozowanego budżetu priorytetu rezerwuje się kwotę w wysokości 200 000 zł na dofinansowania dla zadań wieloletnich, które zostały przyznane w roku 2013 i 2014.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, maksymalna: 90.000 zł dla zadań, dla których wnioskowana kwota nie przekracza 85% planowanego budżetu przedstawionego we wniosku i 150.000 zł dla zadań, dla których wnioskowana kwota nie przekracza 60% planowanego budżetu.

Więcej informacji w regulaminie priorytetu.

Priorytet 4 - Partnerstwo publiczno-społeczne

Strategicznymi celami priorytetu są aktywizacja lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

Program ma za zadanie m.in. wzmocnić współpracę bibliotek z organizacjami pozarządowymi. Wsparcie finansowe w ramach priorytetu kierowane będzie do organizacji pozarządowych, które wraz z biblioteką zrealizują zadanie integrujące bibliotekę i społeczność lokalną.

Dofinansowywane działania
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań integrujących biblioteki i społeczności lokalne, przy czym każde zadanie musi zawierać trzy poniższe elementy:
1) Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki;
2) Zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki;
3) Zorganizowanie i przeprowadzenie jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

Budżet priorytetu: 1.000.000 zł.
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, maksymalna: 30.000 zł dla zadań, w których wnioskowana kwota nie przekracza 90% planowanego budżetu przedstawionego we wniosku.

Więcej informacji w regulaminie priorytetu.

Kto może wziąć udział w konkursie (dotyczy wszystkich priorytetów)
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Termin składania wniosków dla wszystkich 4 priorytetów: 31 marca 2015 r.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI

Strona programu


Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister@mkidn.gov.pl Strona www Krakowskie Przedmiescie 15/17 Warszawa 00-071 tel.: +48 22 42 10 100 fax: +48 22 42 10 131 Bogdan Zdrojewski

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas