twitter instagram YouTube

2021-12-06
Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii a także promocji i organizacji wolontariatu w 2022 r. – 22 grudnia 2021 r.

FUNDATOR: Miasto Leszno

CEL KONKURSU: Celem zadania jest Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu. Aktywizacja w środowisku lokalnym działań promujących ideę wolontariatu. Prowadzenie warsztatów wolontarystycznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1. Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie spotkań z młodzieżą.
3. Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską.
4. Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu.
5. Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu.
6. Prowadzenie Klubów Abstynenckich.
7. Działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych rekreacyjnych i kulturalnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 10 000.00 PLN                                  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 22 grudnia 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://leszno.engo.org.pl/konkursy/123

KONTAKT:
Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udziela pracownik Biura ds. Uzależnień tel. 65-529- 82-27, 65-547-68-43.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas