twitter instagram YouTube

2015-03-04
Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił konkurs ofert na realizację programu pn. Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Wnioski należy składać do 27 marca.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:

- działania rehabilitacyjne i terapeutyczne,

- działania aktywizujące osoby niepełnosprawne,

-organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych (wyjazdowych, stacjonarnych, obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek itp.),

-tworzenie środowiska fizycznego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych,

-wspomaganie uczestnictwa w życiu społecznym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

-organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 650.000,00 zł.

Wydatki:

W ramach programu można zaplanować poniższe wydatki:

  • koszty wynagrodzeń personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zadań projektu,
  • koszty zakwaterowania, wyżywienia,
  • inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu.

Wydatkami związanymi z obsługą administracyjną projektu mogą być koszty:

-wynagrodzenia osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,

-wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu uprawnionego,

-wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,

-wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH W REALIZACJI ZADANIA:

-dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu,

-kwotę minimum 10% wkładu własnego mogą stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł publicznych) i / lub tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 6 marca 2015 r., upływa z dniem 27 marca 2015 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych-2015-r/prowadzenie-kompleksowego-specjalistycznego-wsparcia-0

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 854 18 46 lub 61 854 16 90.

Załączniki do konkursów

Wzór oferty

Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych-2015-r/prowadzenie-kompleksowego-specjalistycznego-wsparcia-0

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas