twitter instagram YouTube

2017-10-10
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Otwarty nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

Celem naboru jest wyłonienie 4 najlepszych innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami), a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej.

Organizatorem otwartego naboru jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem: osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze

 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami

 • dzieci z niepełnosprawnościami

W otwartym naborze pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);

 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;

 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;

 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach otwartego naboru Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikację wstępną innowacji społecznej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Grantodawcy www.rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.

 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 28 września 2017 roku. Specyfikację wstępną innowacji społecznej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. do 12 października 2017 roku do godz. 15.30.

 3. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

 4. Specyfikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Szczegóły na stronie  http://www.inkubatorwins.pl/blog/2017/09/28/ogloszenie-naboru-uzupelniajacego/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas