twitter instagram YouTube

2021-09-28
RITA2 - partnerstwo do potęgi

RITA2 - partnerstwo do potęgi

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. – 15 października

FUNDATOR: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Przykładowymi działaniami bazującymi na dotychczasowych rezultatach mogą być (lista otwarta):

1. upowszechnienie rezultatów wypracowanych w poprzednich projektach;
2. implementacja rozwiązań wypracowanych w ramach poprzednich etapów działania w innym kraju/krajach objętych programem RITA;
3. poszerzenie kręgu odbiorców dobrych praktyk, wypracowanych i sprawdzonych we wcześniejszych projektach;
4. sieciowanie instytucji – wsparcie nawiązania kontaktów i współpracy między krajami z jednego regionu, lub na poziomie lokalnym w danym kraju;
5. rozszerzenie wsparcia merytorycznego dla grup odbiorców, na rzecz której Wnioskodawca współpracuje z partnerem;
6. zinstytucjonalizowanie sprawdzonych rozwiązań wdrażanych na wcześniejszych etapach działań na szczeblu lokalnym i zamocowanie ich w ustawodawstwie, zbiorach dobrych praktyk czy wytycznych instytucjonalnych na poziomie ponadlokalnym lub krajowym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

  • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
  • fundacje, działające na podstawie Ustawy o fundacjach;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Udział w konkursie możliwy jest tylko tych organizacji, które w ostatnich 5 latach zrealizowały nie mniej niż 3 projekty współfinansowane ze środków programu RITA w ramach dwóch ścieżek grantowych – otwartych konkursów grantowych (licząc od edycji wiosna 2015) lub/i współfinansowania większych przedsięwzięć (licząc od daty rozpoczęcia projektu od 1 stycznia 2015). Wykazane projekty muszą być zakończone i mieć zaakceptowane sprawozdanie z wykonania projektu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 80 tys. do 100 tys. PLN                                      

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15.10.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://programrita.org/nabory/partnerstwo-do-potegi/

KONTAKT:
Agnieszka Świeczka
rita@fed.org.pl
+48 605 787 757
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:00

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas