twitter instagram YouTube

2019-04-15
RODO - RIPH zaprsza na szkolenie

RODO - RIPH zaprsza na szkolenie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na szkolenie - kontrola przestrzegania przepisów RODO czyli jak przygotować się i przejść kontrolę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsze szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych wskazówek pozwalających przygotować organizację zarówno sektora prywatnego jak i publicznego na wypadek ewentualnej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program:

MODUŁ I - WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONTROLI PUODO
1. Pojęcie kontroli i audytu na gruncie RODO.
2. Statystki przeprowadzonych kontroli
3. Ograniczenia kontrolne wynikające z Ustawy – Prawo przedsiębiorców
4. Rodzaje kontroli
a) Kontrole planowe
b) Kontrole nieplanowe
c) Kontrole w ramach monitorowania
5. Podmioty przeprowadzające kontrolę
6. Wszczęcie kontroli
7. Warunki formalne kontroli
MODUŁ II – OBSZARY PODLEGAJĄCE KONTROLI PUODO
1. Dokumentacja ODO
2. Dokumentacja osobowa
3. Monitoring
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
5. Umowy powierzenia przetwarzania danych
6. Rejestr naruszeń
7. Niszczenie dokumentacji oraz nośników danych
8. Zabezpieczenia danych osobowych
MODUŁ III – PRZEBIEG KONTROLI
1. Prawa kontrolującego
a) Prawo wstępu
b) Prawo wglądu do dokumentów i żądania ich kopii oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem
c) Prawo do oględzin
d) Prawo do żądania wyjaśnień pisemnych lub ustnych oraz przesłuchania świadków
e) Rawo zlecenia opinii i ekspertyzy
f) Prawo utrwalenia kontroli
2. Obowiązki kontrolującego
a) Działanie w granicach prawa
b) Okazanie imiennego upoważnienia i legitymacji
c) Przestrzeganie zakresu kontroli
d) Zachowanie tajemnicy dostępu do informacji
e) Sporządzenie protokołu
3. Prawa kontrolowanego
a) Prawo do udziału w czynnościach kontrolnych
b) Prawo do okazania upoważnienia i legitymacji
c) Prawo do żądania wyłączenia z kontroli
d) Prawo do wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego w trakcie kontroli
e) Prawo do zastrzeżenia informacji (tajemnica przedsiębiorstwa)
f) Prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu
4. Obowiązki kontrolowanego
MODUŁ IV – ZAKOŃCZENIE KONTROLI
1. Protokół pokontrolny
2. Zastrzeżenia pokontrolne
3. Kontrola uzupełniająca


Więcej na www.riph.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas