twitter instagram YouTube

2021-12-07
ROHiS 2022

ROHiS 2022

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. – 10 stycznia 2022 r.

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności

O PROGRAMIE:
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na realizację zadań polegających na wsparciu działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej i patriotycznej, podtrzymywania i upowszechniania kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej i kształtowania postaw obywatelskich, ochrony środowiska i praw zwierząt.

CEL KONKURSU:
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej. Program zakłada podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców oraz dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską oraz rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. Ponadto, dotacje przeznaczone są także na wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dotacja może zostać przyznana na wsparcie działań programowych realizowanych przez organizacje harcerskie oraz wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, tj. na sfinansowanie następujących zadań:
Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich: Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;
Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;
Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;
Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.
Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:
Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;
Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;
Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich; Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;
Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie - stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą.
O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. Potwierdzenie może wydać wyłącznie zarząd szczebla centralnego danej organizacji harcerskiej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: W ramach Konkursu organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta.    

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.
Termin realizacji zadania dzieli się na dwa okresy finansowania:
a. od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
b. od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://niw.gov.pl/startuje-rohis-2022/

KONTAKT:
Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:

  • na stronie internetowej https://niw.gov.pl/
  • pod adresem rohis@niw.gov.pl,
  • pod numerem telefonu 601-901-327, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).
Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas