twitter instagram YouTube

2019-10-22
Raport z konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Od lipca br. trwały prace nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Dziś publikujemy raport z prac konsultacyjnych.

Niniejszy raport jest podsumowaniem procesu konsultacji społecznych, jakie prowadzone były zarówno z przedstawicielami sektora leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz z urzędnikami. Celem przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami NGO było zebranie ich uwag i opinii dotyczących doświadczeń w dotychczasowej współpracy z Urzędem Miasta Leszna, pomysłów na współpracę w przyszłości oraz nowych zadań publicznych, które mogłyby być zlecane NGO-som. Rezultatem prac konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli urzędu, było m.in. przygotowanie propozycji zadań priorytetowych zlecanych do realizacji w roku kolejnym.

W I etap konsultacji społecznych włączyło się 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W II etapie wpłynęła jedna propozycja dotycząca uwzględniania w dokumencie nowego obszaru zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Uwaga ta została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Ochrony Środowisko i ujęta w „Rocznym Programie Współpracy….”. W III etapie konsultacji nad dokumentem pracowali przedstawiciele samorządu. W toku prac dokonano modyfikacji głównie w zakresie zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Po uzyskaniu opinii komórek merytorycznych Urzędu Miasta Leszna przygotowano ostateczny kształt projektu Programu.

Kluczowe konsultacje, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, były prowadzone okresie od 4 do 11 października 2019 r. i miały na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do projektu dokumentu.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych i urzędnikom Urzędu Miasta Leszna, którzy aktywnie i z zaangażowaniem włączyli się w proces tworzenia założeń do "Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas