twitter instagram YouTube

2020-11-18
Raport z konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

Od lipca br. trwały prace nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Dziś publikujemy raport z prac konsultacyjnych.

Niniejszy raport jest podsumowaniem procesu konsultacji społecznych, jakie prowadzone były zarówno z przedstawicielami sektora leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz z urzędnikami. Celem przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami NGO było zebranie ich uwag i opinii dotyczących doświadczeń w dotychczasowej współpracy z Urzędem Miasta Leszna, pomysłów na współpracę w przyszłości oraz nowych zadań publicznych, które mogłyby być zlecane NGO-som. Rezultatem prac konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli urzędu, było m.in. przygotowanie propozycji zadań priorytetowych zlecanych do realizacji w roku kolejnym.

W I etap konsultacji społecznych wpłynęły trzy propozycje od organizacji pozarządowych, które częściowo zostały uwzględnione w dokumencie lub wpisywały się już w jego zapisy. W kolejnym etapie w toku prac nad dokumentem dokonano modyfikacji głównie w zakresie celu głównego oraz celów szczegółowych, a także zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Po uzyskaniu opinii komórek merytorycznych Urzędu Miasta Leszna ostateczny kształt projektu Programu przygotowało Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Kluczowe konsultacje, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, były prowadzone okresie od 4 do 12 listopada 2020 r. i miały na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do projektu dokumentu.

W wyznaczonym terminie  nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do zmian treści zapisów projektu dokumentu. Organizacje pozarządowe zgłaszały telefonicznie i mailowo fakt zapoznania się z konsultowanym projektem Programu oraz informowały o braku zastrzeżeń do jego treści. Powyższe może być efektem włączenia organizacji pozarządowych  w proces tworzenia dokumentu od podstaw i pozwala sądzić, że wypracowane wspólnie elementy Programu spełniają oczekiwania trzeciego sektora. Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z przepisami.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych i urzędnikom Urzędu Miasta Leszna, którzy aktywnie i z zaangażowaniem włączyli się w proces tworzenia założeń do "Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas