twitter instagram YouTube

2017-01-23
Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście. Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
A. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej negatywnych skutków niebezpiecznych zachowań na/w okolicy przejścia dla pieszych z wykorzystaniem w szczególności mediów społecznościowych.
B. Kształtowanie właściwych postaw wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań zagrażających zdrowiu i życiu na/w okolicach przejść dla pieszych.
C. Promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społecznościowych, stosowania zasad bezpiecznego zachowania na/w okolicy przejścia dla pieszych.
Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego dot. kształtowania bezpiecznych postaw społecznych, przyczyniających się do zmniejszenia liczby zachowań niebezpiecznych na/w okolicy przejścia dla pieszych.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z poz. 1300)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r.
korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Realizacja kampanii społecznej – Twoje bezpieczne przejście”,
bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU
W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax: 22/60-145-24.
Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: anna.jazwinska@mswia.gov.pl W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

Więcej informacji:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście"

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas