twitter instagram YouTube

2017-01-23
Realizacja przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”. Ofery należy składać do 28 lutego 2017 r.

CELEM KONKURSU pn. „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja” jest wyłonienie do realizacji zadań publicznych będących elementem przedsięwzięcia dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmujących realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji.

Zadanie publiczne musi być elementem przedsięwzięcia, które oferent przedłoży lub przedłożył do współfinansowania ze środków innych niż budżet RP tj. w ramach konkursów (tzw. call for proposal) ogłaszanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i konkursów ogłaszanych w ramach środków dostępnych z Unii Europejskiej, zwanych dalej „donatorami” 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Zagranicznych na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 1 000 000.000 zł (słownie: jeden milion zł).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienone w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się najwcześniej 01 stycznia 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Dofinansowanie wkładów własnych  2017 I edycja” 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy
al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,

do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16:15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU
Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Otwarty konkurs ofert „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innychniż budżet RP 2017 I edycja”

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas