twitter instagram YouTube

2016-03-21
RegioStars 2016

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

Nagrody w roku 2016 będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Inteligentny wzrost,
  • Zrównoważony wzrost,
  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
  • CityStar,
  • Efektywne zarządzanie.

Zgłaszać można projekty współfinansowane po dniu 1 stycznia 2008 r. przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny lub Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA).

Nagrody: Po wyłonieniu finałowych projektów ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który będzie wręczony przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury RegioStars. Ponadto dla każdego zwycięskiego projektu zostanie wyprodukowany krótki film, który zostanie opublikowany w Internecie, a następnie rozpropagowany w mediach społecznościowych. Wyniki będą również opublikowane w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską, a także zamieszczone na stronie Inforegio w internetowej bazie najlepszych praktyk.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r. Aplikacje muszą być przekazywane bezpośrednio za pomocą formularza on-line na platformie RegioStars. Wnioski należy składać najlepiej w języku angielskim - gdzie to możliwe, w języku francuskim lub niemieckim.

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas