twitter instagram YouTube

2018-05-14
Regranting - nowa forma dotacji dla NGO

Regranting - nowa forma dotacji dla NGO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, Miasto Leszno wprowadziło innowacyjne narzędzie finansowania zadań prowadzonych przez pozarządowców – regranting.

Regranting polega na przekazywaniu dotacji za pośrednictwem operatora. W tej formie leszczyński samorząd przyzna tylko jedną dużą dotację, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie– zaplanowana pula środków w wysokości 25 000,00 zł zostanie przekazana tak zwanemu operatorowi, którego zadaniem jest zorganizowanie konkursu i dalsze rozdysponowanie pieniędzy innym organizacjom.

Plusem takiego rozwiązania jest niewątpliwie to, że operator nie jest zobowiązany do stosowania trybów ustawowych, może więc wykorzystać prostsze formularze, zastosować inne kryteria oceny.

Aktualnie trwa konkurs na wybór operatora, organizacji pozarządowej, która przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje dla organizacji pozarządowych. Celem tego typu zlecenia jest znalezienie nowego rozwiązania dla niewielkich dotacji, których zasadniczym celem jest wspieranie aktywności społecznej. Powszechne jest poczucie nadmiarowości procedur, wymaganych Ustawą, w stosunku do skali realizowanych działań. W intencji samorządu przyznawanie takich dotacji jest chęcią rozbudzenia i podtrzymania aktywności społecznej.

W ramach realizacji zadania publicznego przewiduje się prowadzenie zadań na rzecz działalności organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot  i społeczności lokalnych w zakresie:

1)      wspierania przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie,

2)      organizacji   przedsięwzięć   nakierowanych   na   wzrost  aktywności  społecznej mieszkańców,

3)      promowania rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania  współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,

4)      wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,

5)      budowania tożsamości organizacji pozarządowych,

6)      współorganizowania   szkoleń   mających   na   celu   podnoszenie   kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych.

 

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu).Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowy opis ogłoszenia wraz z załącznikami, które należy dołączyć dostępny jest TUTAJ  oraz na www.bip.leszno.pl

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas