twitter instagram YouTube

2020-07-28
Rehabilitacja 25 plus - trwa nabór wniosków

Rehabilitacja 25 plus - trwa nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021.

CEL KONKURSU:

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przyznane w ramach programu dofinansowanie przeznacza się na świadczenie przez adresata programu wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddziały PFRON ze środków PFRON. Dofinansowanie to adresat programu zobowiązany jest przeznaczyć w szczególności na:

 1. działania na rzecz beneficjentów programu wymienione poniżej;
 2. wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu;
 3. wydatki związane z bieżącą działalnością OREW, ORW, SPdP, bądź innych placówek edukacyjnych, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu.

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 6. działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;

Zakres wsparcia określony powyżej może zostać rozszerzony przez adresata programu o elementy, które uzna on za konieczne ze względu na indywidualne potrzeby beneficjentów programu i ze względu na zakres prowadzonych działań.

Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu, w zakresie wskazanym w rozdziale V programu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

 1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
 2. innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
  1. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;
  2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,

które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w ust. 3 Regulaminu, dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych, będących absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia. Decyzję w tej sprawie podejmuje adresat programu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2 500,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane będą do dnia 5 sierpnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/tresc-programu-obowiazujaca/ i https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/komunikaty-dot-programu/rehabilitacja-25-plus-rusza-nabor-wnioskow-dla-roku-szkolnego-20202021/

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu  i procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas