twitter instagram YouTube

2015-02-03
Równe Szanse – lokalny program stypendialny Fundacji im. Stefana Batorego

Celem programu realizowane go przez Fundację im. Stefana Batorego jest upowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej, opartego na zasobach i aktywności społeczności lokalnych. Fundacja wspiera sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości. Wnioski o stypendia na rok akademicki 2015/2016 należy składać do 1 marca 2015 roku.

 

Organizacje uczestniczące w programie mogą co roku ubiegać się o dotacje na prowadzenie programu stypendialnego. Warunkiem otrzymania dotacji jest zebranie przez organizację funduszy ze źródeł lokalnych (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.) tak, aby do każdej złotówki przekazanej przez Fundację Batorego dołożona została druga złotówka pochodząca od innych darczyńców. Poza dotacjami organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć  w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.

Organizacje prowadzące lokalne programy stypendialne opracowują własne regulaminy przyznawania stypendiów i powołują komisje stypendialne. Przyznawane stypendia, uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu w rodzinie, zaangażowania stypendysty w działania na rzecz środowiska lokalnego, innych pozanaukowych osiągnięć, pomagać mają uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych. Stypendia w wysokości 75 - 380 zł miesięcznie młodzi stypendyści przeznaczają na


Kto może ubiegać się o dotacje


 

O dotacje mogą ubiegać się jedynie organizacje uczestniczące w programie, które:

 • prowadzą lokalne programy stypendialne adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i, szczególnie, z mniejszych miejscowości;
 • środki na stypendia pozyskują z różnych źródeł (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.);
 • współpracują ze stypendystami i angażują ich do pracy wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i lokalnej społeczności.

W jakiej wysokości dotacje są przyznawane, na jaki okres oraz jakie koszty można pokryć z dotacji

Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł (dla organizacji uczestniczących w programie od 10 lat lub dłużej) i 20 000 zł (dla pozostałych organizacji). Z dotacji można sfinansować stypendia dla uczniów oraz koszty obsługi, promocję programu i działania adresowane do stypendystów.

Stypendia powinny mieć charakter długofalowego (np. rocznego) wsparcia pomagającego uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych, a nie np. jednorazowej zapomogi lub nagrody.

Jaki jest proces przyznawania dotacji

 

 

Wnioski oceniane są przez koordynatora programu. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji Batorego. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwołania.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące elementy:

 • obszar działania i dopasowanie programu stypendialnego do lokalnych potrzeb i możliwości oraz zasady przyznawania stypendiów (m.in. kryteria wyboru stypendystów);
 • zróżnicowanie źródeł finansowania programu stypendialnego i sposobów pozyskiwania funduszy na stypendia;
 • formy współpracy ze stypendystami i angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz programu stypendialnego i społeczności lokalnej;
 • dotychczasowa współpraca z Fundacją Batorego, m.in. rzetelność i terminowość w składaniu sprawozdań, przestrzeganie zasad programu, udział w spotkaniach.

Warunki przekazania i wykorzystania dotacji

 

 

Jeśli dotacja zostanie przyznana, to:

 • organizacja musi wykazać, że zebrała fundusze na program stypendialny co najmniej w takiej wysokości jak dotacja z Fundacji Batorego;
 • organizacja musi zarówno dotację Fundacji Batorego, jak i zebrane przez nią fundusze, w całości wydać na program stypendialny w danym roku szkolnym;
 • z kwoty dotacji i zebranych przez organizację funduszy stanowiących jej równowartość co najmniej 85% musi być wydane na stypendia, pozostałe 15% można przeznaczyć na koszty obsługi, promocję programu lub działania adresowane do stypendystów;
 • z dotacji i zebranych przez organizację środków stanowiących równowartość dotacji nie można finansować wkładu do środków na stypendia oferowane przez inne organizacje.

Przykład: jeśli organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości 20 000 zł, to organizacja:

 1. musi zebrać co najmniej drugie tyle, czyli 20 000 zł, które przeznaczy na program stypendialny;
 2. musi wydać na program stypendialny co najmniej 40 000 zł (20 000 zł z dotacji i 20 000 zł zebrane z innych źródeł);
 3. ze środków w wysokości 40 000 zł musi wydać co najmniej 34 000 zł (85%) na stypendia, pozostałe 6 000 zł może wydać na obsługę programu, promocję, stronę www, współpracę ze stypendystami;
 4. ze środków w wysokości 40 000 zł nie może finansować np. wkładu do stypendiów pomostowych przekazywanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości czy stypendiów oferowanych w programach Akademii Rozwoju Filantropii: Agrafka Agory, Agrafka, i inne.

Organizacja będzie zobowiązana zwrócić środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z powyższymi warunkami.

Terminy

 

 

 • do 1 marca – składanie wniosków
 • do 30 kwietnia – powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji
 • do 1 września – powiadomienie o wysokości zebranych środków
 • do 30 października – składanie sprawozdań okresowych
 • do 31 lipca następnego roku – składanie sprawozdań końcowych

Składanie wniosków

 


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji obowiązującymi w Programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne.

Wniosek należy przygotować na formularzu wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

 • Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) oraz listę przychodów (źródło i kwota)

Jeśli w wymienionych niżej dokumentach wprowadzono zmiany (w stosunku do ubiegłego roku) to prosimy o ich przesłanie (jeśli zmian nie wprowadzono prosimy ich nie dołączać):

 • dokumenty dotyczące programu stypendialnego: regulamin programu, regulamin pracy komisji, formularz wniosku, wzór umowy stypendialnej, ew. inne
 • odpis z KRS
 • statut

Wniosek, podpisany przez upoważnione osoby, i potrzebne załączniki należy przesłać do dnia 1 marca (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja im. Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa

z dopiskiem: Program Równe Szanse

Wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres e-mail: szanse@batory.org.pl (liczy się data wysłania poczty elektronicznej).

Organizacje uczestniczące w programie mogą zgłaszać kandydatów na stypendystów do zarządzanych przez Fundację Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko oraz Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka.

Program finansowany jest z darowizn firm i osób prywatnych, a także wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Źródło: http://www.batory.org.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas