twitter instagram YouTube

2019-06-25
Rozwój ekonomii społecznej

Rozwój ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój ekonomii społecznej”. Nabór wniosków trwa do 15 lipca do godziny 12:00.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest podniesienie kompetencji kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne. Utrzymanie i rozwijanie standardów jakości usług świadczonych przez OWES wymaga stworzenia warunków dla systematycznego podnoszenia kompetencji pracowników OWES, pozwalających na utrzymanie i podnoszenie jakości świadczonych usług i odnowienie lub zdobycie akredytacji przez OWES. Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES. Okres realizacji projektu wynosi nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe,

 

Wartość dotacji

Wysokość dotacji na poziomie dofinansowania 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 6 000 000,00 zł. W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostanie wyłonionych 5 projektów.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 31 maja 2019 r. do 15 lipca 2019 r. (do godz. 12.00). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl. Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-12/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas