twitter instagram YouTube

2020-04-17
Rozwój ekonomii społecznej

Rozwój ekonomii społecznej

Dofinansowane zostaną 3 najlepsze projekty

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Okres realizacji projektu w niniejszym konkursie wynosi do 18 miesięcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy\

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji:

 • alokacja na konkurs wynosi łącznie 3 500 000,00 zł;
 • do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty;
 • maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 • Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) maksymalna wartość projektu wynosi 928 572 zł,
 • Makroregion II (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł,
 • Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 27 kwietnia 2020 r. (od godz. 00.00) do dnia 30 maja 2020 r. (do godz. 12.00). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas