twitter instagram YouTube

2016-10-17
Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Celem Konkursu jest dofinansowanie następujących typów projektów:

 • Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
 1. dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM,
 2. dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.
 • Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, w tym:
 1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
 2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
 3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej),
 4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych,
 5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
 • Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia:
 1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP),
 2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).
 • Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

 

Zgłoszony do dofinansowania projekt musi być zgodny z zapisami właściwego Mandatu Terytorialnego, odpowiednio dla Konińskiego, Gnieźnieńskiego oraz Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w typie projektu wskazanym w punkcie drugim,
 • administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym),
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną),
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń).

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi:

 • dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 15 869 499,97 zł,
 • dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 16 999 998,10 zł,
 • dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 1 053 575,00 zł.

 

Łączna kwota alokacji wynosi 33 923 073,07 zł. Wskazane kwoty mogą ulec zmianie.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Wnioski można składać od 30 września 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30.

 

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/137

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas