twitter instagram YouTube

2020-08-11
Rozwój elektronicznych usług publicznych

Rozwój elektronicznych usług publicznych

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

FUNDATOR:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

CEL PROGRAMU:

Celem Konkursu jest wsparcie projektów przyczyniających się do rozwoju elektronicznych usług publicznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 • zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia: dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM, dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu
  z uruchomieniem e-usługi,
 • tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych m.in.: baz danych
  i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej; rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów; geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią
  i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej), pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych
  o udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych,
 • rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia: o zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP); o służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej
  w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów),
 • rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w 2 typie projektu;
 • administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym);
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń). W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie nie może zostać podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (w tym na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet Programu 12 000 000 zł;

 • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia” wynosi 4 000 000,00 zł;
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie pozostałych typów projektów wynosi 8 000 000,00 zł;
 • maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł;
 • maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie konkursu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 31 lipca 2020 r. od godziny 7.30 do 18 września 2020 r. do godziny 15.30.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/39

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Niepodległości 34

61-714 Poznań

tel. 61 62 66 192

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas