twitter instagram YouTube

2014-11-19
Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu edukacji kulturalnej:

1)      robót budowlanych, w tym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;

2)      zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;

3)      przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko;

4)      zadań dotyczących budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych, wraz z zakupami niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia, współfinansowanych w ramach programów europejskich.

 1. W przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie zadania:

1)      które nie otrzymały promesy na dofinansowanie w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2)      w przypadku których zawarto wiążącą umowę na dofinansowanie w ramach jednego z następujących programów europejskich:

a)Regionalne Programy Operacyjne,

b)                 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

d)                 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 1. W przypadku zadań określonych w ust.1 pkt. 4 dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki niekwalifikowane ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1)      domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2)      biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;

3)      jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

 1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1)      30 000 zł – w przypadku zadań określonych w  ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3;

2)      200 000 zł – w przypadku zadań określonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4;

 1. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
 2. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekraczać:

1)      85 % budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż 1 000 000 zł;

2)      50% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania wyższej niż 1 000 000 zł;

 1. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi 1 500 000 zł.
 2. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 3. W uzasadnionych przypadkach minister może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%;
 4. W sytuacji gdy wnioskodawca ubiega się o zgodę ministra na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania, zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego uzasadnienia zostanie odrzucony jako błędny formalnie.
 5. W przypadku braku zgody ministra na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania wniosek nie spełniający wymogów określonych w ust. 3 zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.
 2. W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.
 3. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa

Wnioski należy przesyłać z dopiskiem "Wniosek do priorytetu Infrastruktura domów kultury". Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas