twitter instagram YouTube

2014-11-19
Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura kultury

Celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

  1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności kulturalnej:

1) budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;

2) zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;

3) przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko;

4) zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia, współfinansowanych w ramach programów europejskich.

2.  W przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie zadania:

1) które nie otrzymały promesy na dofinansowanie w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) w przypadku których zawarto wiążącą umowę na dofinansowanie w ramach jednego z następujących programów europejskich:

a) Regionalne Programy Operacyjne,

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

d) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

3. W przypadku zadań określonych w ust. 1 pkt 4 dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki niekwalifikowane ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Z priorytetu wyłączone są zadania inwestycyjne z zakresu szkolnictwa artystycznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

1. O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) państwowe instytucje kultury;

3) jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust.3;

4) organizacje pozarządowe, z zastrzeżeniem ust.3;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, z zastrzeżeniem ust.3.

2. O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą ubiegać się:

1) domy kultury, centra kultury i sztuki, ośrodki kultury;

2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki;

3. O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą ubiegać się podmioty, które występują o dofinansowanie jako organy prowadzące:

1) szkoły artystyczne,

2) domy kultury, centra kultury i sztuki, ośrodki kultury;

3) biblioteki, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 50 000 zł – w przypadku zadań określonych w  ust. 1 pkt 2 i pkt 3;

2) 300 000 zł – w przypadku zadań określonych w  ust. 1 pkt 1 i pkt 4.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać:

1) 75% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż 3 000 000 zł;

2) 50% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania wyższej niż 3 000 000 zł.

4. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy

5. W uzasadnionych przypadkach minister może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%

6. W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o zgodę ministra na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego uzasadnienia zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

7. W przypadku braku zgody ministra na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania, wniosek nie spełniający wymogów określonych w ust. 3 zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.
  2. W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.
  3. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru, minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas