twitter instagram YouTube

2014-11-19
Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i artystycznej:

1)      roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego;

2)      zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego;

3)  przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko;

4)  zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia, współfinansowanych w ramach programów europejskich.

 1. W przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie zadania:

1)      które nie otrzymały promesy na dofinansowanie w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2)      w przypadku których zawarto wiążącą umowę na dofinansowanie w ramach jednego z następujących programów europejskich:

a)      Regionalne Programy Operacyjne,

b)      Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c)      Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

d)     Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 1. W przypadku zadań określonych w ust.1 pkt 4 dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki niekwalifikowane, ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1)      uczelnie artystyczne;

2)      publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;

3)      niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;

4)      jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości;

5)      podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości;

6)      kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, wyłącznie jako organy prowadzące szkoły artystyczne;

7)      placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

 1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1)      50 000 zł – w przypadku zadań określonych w ust. 1 pkt 2 i pkt 3;

2)      300 000 zł – w przypadku zadań określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 4.

 1. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
 2. Wnioskowane dofinansowanie:

1)      85% budżetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż 3 000 000 zł;

2)      50% budżetu przedstawionego we wniosku, w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania wyższej lub równej 3 000 000 zł.

3)      50% budżetu przedstawionego we wniosku, w przypadku wnioskodawców, o których mowa w pkt 3 i pkt 5.

 1. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 000 zł.
 2. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 3. W uzasadnionych przypadkach minister może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%
 4. W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o zgodę ministra na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania, zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem. Wniosek nie zawierający takiego uzasadnienia zostanie odrzucony jako błędny formalnie.
 5. W przypadku braku zgody ministra na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania, wniosek nie spełniający wymogów określonych w ust. 3 zostanie odrzucony jako błędny formalnie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.
 2. W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.
 3. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru, minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00 przez następujące osoby:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas