twitter instagram YouTube

2019-01-25
Rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin

Rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.- zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Termin naboru wniosków upływa 15 lutego 2019 r.

O PROGRAMIE:

Przedmiotem konkursu są zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

CEL KONKURSU:

Rozwój kontaktów mieszkańców Leszna z mieszkańcami zagranicznych gmin poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach celem bliższego poznania mieszkańców gmin zagranicznych, wymiany doświadczeń i integracji obywateli.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wspólne z partnerem zagranicznym przygotowanie i zorganizowanie imprezy z dziedziny kultury odbywającej się w Lesznie, z udziałem mieszkańców zagranicznych gmin oraz Leszna mającej na celu nawiązanie kontaktów i współpracy oraz wzajemne poznanie się społeczeństw obu gmin.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków na realizację zadania w 2019 roku: 10 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Realizacja zadania może rozpocząć się najwcześniej dnia 15.03.2019. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową na realizację zadania publicznego.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl/

KONTAKT:

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno, tel. 65 529 46 45, mail: murbaniak@leszno.pl.

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas