twitter instagram YouTube

2014-03-11
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do dnia 26 marca 2014r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Konkursu jest wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

· szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),

· poradnictwo psychologiczne,

· pośrednictwo pracy,

· staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

· subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

· bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

o doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,

o wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),

· jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,

· studia podyplomowe. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.        

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 12 804 999 zł. Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionów, w taki sposób, że:

· kwota alokacji na realizację projektu w subregionie leszczyńskim wynosi 1 599 265 zł,

Do dofinansowania zostanie wybrany tylko jeden projekt dla danego subregionu.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski mozna składać  do dnia 26 marca 2014 r.  w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem kuriera, poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.efs.wup.poznan.pl/strony/2850.php

Dokumentacja konkursowa

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas