twitter instagram YouTube

2017-01-25
Rozwój sektorów kreatywnych - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs na „Rozwój sektorów kreatywnych” w ramach „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych i wzmacniania ich konkurencyjności zarówno na arenie UE jak i poza nią. Program przyczynia się do stworzenie warunków, umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych. W ramach programu będą realizowane zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności poprzez rozwój interdyscyplinarności i wsparcie działań łączących potencjał i zasoby wielu dziedzin, m.in. sztuki, kultury, technologii, nauki i biznesu. Program służy także skuteczniejszemu wykorzystaniu potencjału polskich branż kreatywnych poprzez:

 • działania edukacyjne,
 • budowanie platform i sieci współpracy,
 • badania,
 • rozwój produktu,
 • wsparcie eksportu.


Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • Zadanie nr 1: działania edukacyjne - wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym, profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi, w szczególności w zakresie eksportu; podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych (organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, branżowych spotkań sieciujących),
 • Zadanie nr 2: budowanie platform i sieci współpracy - stworzenie warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk; budowania kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych oraz pełnienia funkcji centralnego ośrodka informacji o danej branży; wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych z sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację w Polsce,
 • Zadanie nr 3: projekty badawcze dotyczące sektorów kreatywnych - – budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez takie projekty badawcze jak:

  • analiza znaczenia gospodarczego sektorów kreatywnych w Polsce (w tym zmiany wartości dodanej wytworzonej w sektorach kreatywnych i jej udziału w PKB oraz dynamiki liczby pracujących w tych sektorach w ostatnich latach w Polsce)
  • analiza wpływu cyklicznego wydarzenia kulturalnego na rozwój gospodarczy i/lub społeczny miejscowości,
  • rozpoznanie czynników sukcesu polskich projektów z obszaru przemysłów kreatywnych, które pozyskały finansowanie z zewnętrznego źródła (kredyt, inwestor, crowdfunding, inne),
 • Zadanie nr 4: wsparcie rozwoju projektu - - tworzenie prototypów dzieł i produktów branż kreatywnych, mających na celu pozyskanie inwestora do jego wdrożenia oraz rozwijanie otwartości do podejmowania ryzyka i szukania innowacyjnych rozwiązań ,
 • Zadanie nr 5: wspieranie eksportu - – rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych, w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych ,
 • Zadanie nr 6: działania wydawnicze, w tym publikacje książkowe, elektroniczne i wydawnictwa ciągłe,
 • Zadanie nr 7: organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających poza granicami kraju,
 • Zadanie nr 8: włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych nad miejscami i obiektami ważnymi dla polskiej Pamięci Narodowej,
 • Zadanie nr 9: opracowanie stron internetowych,
 • Zadanie nr 10: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej,
 • Zadanie nr 11: zabezpieczenie i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
 • Zadanie nr 12: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych ważnych dla polskiej Pamięci Narodowej (w szczególności pomniki i tablice pamiątkowe, medale pamiątkowe),
 • Zadanie nr 13: zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 1-12

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 175 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Rozwój sektorów kreatywnych”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas