twitter instagram YouTube

2014-03-20
Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji.

Celem Konkursu jest realizacja projektów mających na celu wsparcie podmiotów zrzeszających organizacje pozarządowe – związki stowarzyszeń (sieci, federacje) jako partnera administracji publicznej w przygotowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych.

Wnioski mogą składać:

  • zarejestrowane na podstawie artykułu 22 ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn.zm.) związki stowarzyszeń oraz innych osób prawnych mających cele niezarobkowe, zarejestrowane i prowadzące działania minimum 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu,

i/lub

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Termin składania wniosków: trwa od dnia 24 lutego 2014 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Dodatkowe informacje: http://www.kapitalludzki.gov.pl/nabory-wnioskow/

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas