twitter instagram YouTube

2019-02-01
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2019 NOWY

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2019 NOWY

W dniu 1 lutego 2019r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

O PROGRAMIE:

Założeniem programu jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych z terenu miasta Leszna.

CEL KONKURSU:

 • poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 • osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
 • promocja sportu i aktywnego stylu życia,
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

 • pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych,

 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

   KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1)       wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

2)       ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:

a)     W przypadku gier zespołowych:

-  klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy,

- zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika,

- trenerzy klubu posiadają licencję trenera.

b)    W przypadku dyscyplin indywidualnych:

- zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika,

- zawodnicy klubu są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów, ewentualnie są członkami bezpośredniego zaplecza kadry narodowej rokującymi perspektywy osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu sportowego,

-  trenerzy klubu posiadają licencję trenera.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków na zadania w roku 2018 – 1 300 000 PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2019 – 1 300 000 PLN (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 25.02.2019 r.  do 30.06.2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5097/kis-427-6-2019

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Przemysłowa 10
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 53


e-mail: wkis@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5097/kis-427-6-2019

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas