twitter instagram YouTube

2019-01-22
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Termin naboru wniosków upływa 25 lutego 2019 r.

O PROGRAMIE:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań, zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioskodawcami w konkursie, są:

Administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
Organizacje pozarządowe
Podmioty ekonomii społecznej
Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
Samorząd gospodarczy i zawodowy
Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
Uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
Przedsiębiorcy

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 18 346 000 PLN. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.

Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 25.02.2019 r. (do godziny 12:00).

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

KONTAKT:

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu: tel. 22 661 19 53, e-mail: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl

ŹRÓDŁO:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas