twitter instagram YouTube

2019-10-30
Rusza konkurs "Leszczyński Wolontariusz Roku" 2019

Rusza konkurs

Rusza kolejna edycja konkursu na najlepszego wolontariusza roku! Już po raz piąty osoby działające na rzecz Leszna i jego mieszkańców zostaną nagrodzone w jednej z siedmiu równorzędnych kategorii plebiscytu. Kandydatów może zgłosić praktycznie każdy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2019 r.

Głównym celem konkursu "Leszczyński Wolontariusz Roku" 2019 jest promocja idei wolontariatu, promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego oraz kształtowanie postaw prospołecznych, ale również docenienie, podziękowanie i nagrodzenie osób i grup, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna. Konkurs jest formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają.

Kandydatów do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w siedmiu równorzędnych kategoriach mogą zgłaszać osoby reprezentujące:

 • organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
  24 kwietnia 2003 r.,
 • szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • przedsiębiorstwa i firmy zaangażowane społecznie,
 • inne, nie wymienione wyżej, podmioty współpracujące z wolontariuszami na terenie Miasta Leszna,
 • grupa mieszkańców Leszna – min. 3 osoby.

 Kandydaci będą wybierani w siedmiu równorzędnych kategoriach:

 1. Wolontariat Szkolny - osoba indywidualna do 18 roku życia,
 2. Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat,
 3. Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat,
 4. Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,
 5. Wolontariacka Grupa Roku – zespół min 3 osób,
 6. Inicjatywa Obywatelska,
 7. Firma Zaangażowana Społecznie.

Oceny kandydatów dokona powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której wejdą minimum 4 osoby zaproszone przez organizatora oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 1 – 4 (kategorie indywidualne) kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • w jakich akcjach/wydarzeniach kandydat/-ka brał/-a udział,
 • jak długo kandydat/-ka angażuje/ angażował/-a się w wolontariat,
 • na rzecz jakich podmiotów kandydat/-ka prowadzi/ prowadził/-a działalność,
 • czy kandydat/-ka wykazuje się własną inicjatywą, kreatywnością, wnosi własne pomysły, zachęca inne osoby do pracy wolontariackiej, promuje ideę wolontariatu
 • opinie i rekomendacje na temat kandydata/-ki, inne informacje ważne dla oceny działalności wolontariusza,
 • ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 5-6 (Wolontariacka Grupa Roku, Inicjatywa Obywatelska)  kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów i działań usprawniających pracę,
 • częstotliwość i systematyczność działań – np.: liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział,
 • skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,
 • umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np.: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.
 • ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 7 (Firma zaangażowana społecznie) kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • cykliczność wspieranych/sponsorowanych przedsięwzięć,
 • znaczenie wspieranych/ sponsorowanych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności miasta Leszna,
 • różnorodność wspieranych/ sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć,
 • ogólne wrażenie o zgłoszonej firmie na podstawie opisu zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

 Kandydatów należy zgłaszać na odrębnych wnioskach zgłoszeniowych do konkursu o tytuł „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019”:

 • załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – kategorie indywidualne: Wolontariat Szkolny, Wolontariat Młodzieżowy, Wolontariat Dorosły, Wolontariat Senioralny,
 • załącznik nr 2 do regulaminu konkursu – kategorie: Wolontariacka Grupa Roku/  Inicjatywa Obywatelska,
 • załącznik nr 3 do regulaminu konkursu – kategoria: Firma Zaangażowana Społecznie.

 

Wnioski zgłoszeniowe dostępne są od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.leszno.pl (zakładka: Urząd Miasta – Wolontariat w Lesznie) oraz www.ngo.leszno.pl (zakładka: Współpraca – Wolontariat), a także w Biurze Kadr i Płac, Urząd Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pok. 36. 

Wniosek zgłoszeniowy należy składać najpóźniej do 15 listopada 2019 r. do godz. 15:30 w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, pok. 36 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Leszna
Biuro Kadr i Płac
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
z dopiskiem: „Leszczyński Wolontariusz Roku 2019”

Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Leszna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 65529-81-24, 65529-54-03.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas