twitter instagram YouTube

2018-10-03
Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ruszają konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Decydujmy razem - konsultacje społeczne programu współpracy

W dniach od 5 października do 12 października 2018r. będzie można pisemnie zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.

Konsultowany program stanowi propozycję dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy z samorządem Miasta Leszna, aktywizacji jego mieszkańców i umacniania więzi społecznych. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy w odniesieniu do sfery ustawowych zadań publicznych miasta. Dokument opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Współtworzenie dokumentu odbywało się we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przy udziale Wydziałów/Biur i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących z przedstawicielami Trzeciego Sektora.

Uwagi i opinie będzie można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacji w terminie od 5 października do 12 października 2018r. do godz. 15:30. Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna,  Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy”  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2018 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także dzwoniąc pod numer 65 529 54 03  lub pisząc na adres e-mail: ngo@leszno.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas