twitter instagram YouTube

2015-02-18
Ruszył nabór do X edycji Programu "Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży"

W ramach Programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Wnioski można składać do dnia 16 marca 2015 r. .

CELE OPERACYJNE PROGRAMU:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy,
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych,
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadania realizowane w Polsce, stwarzające grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość spotkania się i wzajemnego poznania swych kultur, planowane wspólnie przez obu partnerów ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany.

Szczegółowy program zadań samodzielnie kształtują polscy partnerzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:

a. „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości,

„Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski,

c. „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie, poznają podstawy języka sąsiada.

Realizacja komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży biorącej udział w zadaniu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego. (Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie   http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php  )

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł lub nie może obejmować więcej niż 2 zadań. 1 wniosek może dotyczyć 1 zadania

Wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do dnia 16 marca 2015 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej www.nck.pl

Wnio­ski, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi, na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

ul. Płocka 13

01-​231 War­sza­wa

z do­pi­skiem na ko­per­cie: Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

KONTAKT:

Iwona Grodz­ka
Pro­gram Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży

(+48 22) 21 00 154
igrodzka@​nck.​pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas