twitter instagram YouTube

2021-12-07
Rządowy Program PROO

Rządowy Program PROO

Organizator zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. – 10 stycznia 2022 r.

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3.Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
PROO 1a - Zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, zwiększeniu udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości, a także poprawie stabilności finansowej organizacji obywatelskich, w szczególności:

1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. W ramach zadania należy zaplanować działania związane z opracowaniem lub aktualizacją strategii rozwoju organizacji.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
PROO 1b - Zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne. Przedmiot konkursu będzie realizowany poprzez sfinansowanie wkładów własnych organizacji, które uzyskują dofinansowanie projektów z innych źródeł. W ramach Priorytetu 1b PROO udzielane są dotacje na realizację zadań określonych w art. 88a ust. 5 pkt 2-4 UoGH. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:
- udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
- realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne, realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.
Dotacja może być udzielana wyłącznie na pokrycie wymaganego wkładu własnego w jednym projekcie, który jest zgodny z celami PROO.
PROO 2a - Działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego, w tym między innymi na:

 1. Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego (stanowiącego załącznik do sprawozdania końcowego z realizacji zadania);
 2. Opracowanie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacji prawnej itp.);
 3. Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
 4. Realizację działań, które pozwolą rozpocząć pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego po zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych darczyńców z sektora przedsiębiorstw, indywidualnych filantropów, przygotowanie do organizacji zbiórek publicznych w formie tradycyjnej i on-line, przygotowanie do pozyskania współfinansowania ze strony samorządów, zagwarantowanie środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, przygotowanie do pozyskania środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (fundacji korporacyjnych) itp.;
 5. Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych (zbudowania koalicji na rzecz kapitału żelaznego), którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego (partnerzy rozumiani są tu jako podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które potwierdzą gotowość i możliwości do zaangażowania się w działania);
 6. Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej.
 7. Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.
 8. Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.

Dotacje w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub nowotworzonego kapitału żelaznego.

PROO 3 - Inicjatywy służące rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Dotacje będą udzielane m. in. na:

 1. wspieranie działań statutowych tych organizacji,
 2. rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
 3. wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

PROO 4 - Realizacja zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących równolegle do formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).
PROO 5 - Realizację zadania polegającego na:
Ścieżka 1- POMOC DORAŹNA: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.
Ścieżka 2- ŻYCIE PUBLICZNE: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
Ścieżka 3 – CZŁONKOSTWO: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innymi kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach i posiedzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie przez ubiegającą się organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji (np. poprzez przedstawienie dotychczasowych działań w celu pozyskania funduszy na wnioskowany cel) oraz potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do ogólnodostępnej informacji na temat opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej wystąpienie).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. Spółdzielnie socjalne,
 4. Koła Gospodyń Wiejskich;
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach PROO 3 o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie organizacji obywatelskich:

 • media obywatelskie;
 • organizacje strażnicze;
 • organizacje pozarządowe, które planują rozpoczęcie działalności prowadzonej przez media obywatelskie i organizacje strażnicze.

W ramach PROO 4 o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie organizacji obywatelskich:

 • think tanki definiowane jako organizacje, które w ramach działalności statutowej opracowują lub planują rozpocząć opracowywanie badań, analiz i opinii związanych ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:      
PROO 1a: od 150.000 do 600.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 400.000 zł

PROO 1b: od 10.000 do 500.000 zł. Limity dla danego roku: od 10.000 do 200.000 zł.
Maksymalny procentowy udział środków pochodzących z wnioskowanej dotacji PROO nie może być wyższy niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs. W przypadku, kiedy minimalny wkład własny ustalony jest w innej walucie niż PLN, Wnioskodawca ustalając wysokość wnioskowanej dotacji powinien posłużyć się aktualnym kursem walut NBP na dzień złożenia wniosku lub dzień ogłoszenia konkursu.
PROO 2a: od 150.000 do 300.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 100.000 zł.
PROO 3, PROO 4: od 100.000 do 200.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 100.000 zł.
PROO 5: Do 10.000 zł (w każdej ścieżce).

Wniesienie wkładu własnego w konkursach PROO 1a, 2a, 3, 4 oraz 5 nie jest wymagane.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2022 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
PROO 1a - od 22 do 34 miesięcy (maksymalny termin zakończenia zadania publicznego to 2024-12-31)

PROO 1b - do 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres ten:
-nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku,
-nie może rozpocząć się później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu, którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji,
-nie może wykraczać poza termin zakończenia realizacji projektu, którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,
-nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2024 roku.
PROO 2a od 22 do 34 miesięcy (maksymalny termin zakończenia zadania publicznego to 2024-12-31)
PROO 3,  PROO 4 do 22 miesięcy (maksymalny termin zakończenia zadania publicznego to 2023-12-31)
PROO 5 od dnia ogłoszenia naboru do maksymalnie 2022-12-31

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-proo/

KONTAKT:
Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06-30.12.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas