twitter instagram YouTube

2014-02-13
Seniorzy znowu w akcji! Ruszył nabór do siódmej edycji konkursu

„Seniorzy w akcji” -konkurs wspierający działania osób starszych na rzecz otoczenia i promujący współpracę międzypokoleniową. Jeżeli jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania? Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś się do konkursu „Seniorzy w akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Listy intencyjne należy złożyć do 10 marca 2014.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z dwóch obszarów:

1)    DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające  głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów

2)    DZIAŁANIA EDUKACYJNE I KULTURALNE

Przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Intencją organizatorów programu jest wsparcie projektów, które:

1)    wyrastają z autentycznej pasji i zainteresowań animatora/ animatorów projektu; wykorzystują  umiejętności, zainteresowania i doświadczenia animatora/ animatorów,

2)    są innowacyjne, zakładają poszukiwanie nowych metod i form działania w pracy z ludźmi starszymi i /lub w działaniach międzypokoleniowych;

3)    w nowatorski sposób wykorzystują nowe technologie  jako narzędzie odpowiadające na istotne potrzeby społeczne  (np. narzędzia internetowe,  komunikatory, aplikacje mobilne, itp.);

4)    wykorzystują potencjał czasu, wiedzy i umiejętności osób starszych; 

5)    aktywnie włączają do działania uczestników projektu (osoby, do których projekt jest skierowany, wnoszą istotny wkład w jego realizację – nie są jedynie biernymi odbiorcami działań);

6)    są skierowanie „na zewnątrz” - nie tylko do członków/ odbiorców organizacji/ instytucji, która ubiega się o dotację;  włączają do działania nowe grupy osób,  z którymi organizacja wcześniej nie pracowała;

7)    korzystają z potencjału i zasobów lokalnych organizacji i instytucji, integrują lokalne środowisko, pomagają budować partnerstwa, pozyskiwać sojuszników;

8)    odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej i opierają się na dobrym rozpoznaniu lokalnych potrzeb;

Mile widziane w programie są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. O dotacje i wsparcie szkoleniowe mogą ubiegać się osoby 60+[1] lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż . [2]) poprzez organizację pozarządową/ instytucję, która pełni role podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Łączna pula środków przewidzianych na dotacje w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” wynosi 343 000 zł. Minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 6 tys. zł, a maksymalna 12 tys. zł. Uczestnicy konkursu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Dotacje przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na konto aplikującej  instytucji/ organizacji w jednej racie wynoszącej 100% kosztów dotacji w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy dotacji.

PRZEBIEG KONKURSU DOTACYJNEGO:

I ETAP konkursu– składanie listów intencyjnych: 3 luty  - 10 marca 2014

II ETAP konkursu – regionalne spotkania z komisją konkursową – maj 2014

III ETAP konkursu – warsztaty i składanie wniosków o dotacje – czerwiec  201

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacji na temat  programu udziela: 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem: (22) 396 55 16 lub 19, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00–15.00

Pytania można także kierować na adres e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Listy intencyjne należy złożyć za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Zapraszamy także na stronę internetową programu: www.seniorzywakcji.pl


Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Pobierz Regulamin konkursu      
Zobacz wzór formularza listu intencyjnego       w pliku Word

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

OKRES REALIZACJI P

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas