twitter instagram YouTube

2018-12-11
Specjalistyczne wsparcie osób niesłyszacych i niedosłyszących

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji - Specjastyczne wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

CEL KONKURSU:

Wspomaganie funcjonowania osób niesłyszących i niedosłyszących oraz ich rodzin.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja wsparcia w następujących formach:
- konsultacje i porady indywidualne lub grupowe,
- informowanie na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług,
- wspomaganie w podejmowanych działaniach,
- zajęcia, spotkania i treningi mające na celu usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób niesłyszących w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Zadania powinny być realizowane:
- w trybie ciągłym (również w miesiącach wakacyjnych),
- w dni powszednie (w weekendy według zapotrzebowania),
- punkt świadczenia usług powinien być na terenie miasta Leszna,
- preferowane zatrudnienie specjalistów realizujących zadania w formie umowy o pracę.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł (kwota może ulec zmianie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r

DODATKOWE INFORMACJE: 

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds.
Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl.

KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas