twitter instagram YouTube

2019-01-04
Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r.

O PROGRAMIE: 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - zadanie "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży"

CEL KONKURSU:

1) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
3) krzewienie idei fair play,
4) ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
5) stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej
uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie
od statusu materialnego rodziców,
7) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
8) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
9) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych
– uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji
pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
10) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk
gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie można uzyskać na realizację powyższych celów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

15 500 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.msit.gov.pll

ŹRÓDŁO:

https://bip.msit.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas