twitter instagram YouTube

2020-11-24
Sport Wszystkich Dzieci

Sport Wszystkich Dzieci

FUNDATOR:
Minister kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu

CEL PROGRAMU:
Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1) zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim;
2) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich;
3) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Program skierowany jest do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zwany dalej Ministrem). Na realizację Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 49 000 000 zł w podziale na zadania:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:
a) dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 21.12.2020 r.,
b) dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 20.01.2021 r.,
c) dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 29.01.2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 24 43 155  oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci?fbclid=IwAR1KZnLfK0jap3tOssua8XLjfc4B9W4PYlXjs7DWHPmtUYoFnCVklWQWtvk

KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas