twitter instagram YouTube

2017-12-07
Sport dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Celem Konkursu jest:
- zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
- tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia,
- wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju,
- promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych,
- promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu,
 -przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej,
 -promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport,
 -niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
Zadania realizowane w ramach konkursu:
 -Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
 -Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
 -Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",
- Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.


Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 24 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2018 w części 25-kultura fizyczna.


Termin składania wniosków upływa 20 grudnia 2017 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, z dopiskiem na kopercie: „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert 2018 Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych – budżet 2018”.


Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas