twitter instagram YouTube

2020-08-03
Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.

Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

CEL KONKURSU:

 1. Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.
 2. Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).

Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich kategoriach jak:

– transport,

– wyżywienie,

– zakwaterowanie,

– ubezpieczenie.

Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Każdy obóz powinien:

 1. mieć charakter sportowy,
 2. trwać co najmniej 10 dni,
 3. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
 4. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
 5. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:
– związki stowarzyszeń,
– stowarzyszenia,
– fundacje.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

do 1.000 zł na jednego uczestnika obozu (maks. 50 uczestników), maks. 80%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 3 lipca do 31 października 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie.
 3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozów.
 4. Każdy obóz powinien:
  a. mieć charakter sportowy,
  b. trwać co najmniej 10 dni,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • Ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • Już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu,

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna:
  • Merytoryczne przygotowanie szkolenia sportowego i jego wpływ na upowszechnianie sportu dla wszystkich z uwzględnieniem historycznego aspektu działań – max 40 punktów.
  • Zasoby kadrowe i rzeczowe Wnioskodawcy i dostęp do infrastruktury sportowej wskazujące na możliwość realizacji programu obozu – max 20 punktów.
  • Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo – max 10 punktów.
  • Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów – max 15 punktów.
  • Udział wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu obozu – max 5 punktów.
  • Innowacyjność, atrakcyjność programu i realizacji obozu – max 10 punktów.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
 2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i budżet.
 3. Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji).
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
  UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informacje o decyzji drogą elektroniczną.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie jest zobowiązana do udzielania informacji o przydzielonej punktacji.

KONTAKT:

https://www.fundacjalotto.pl/kontakt

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas