twitter instagram YouTube

2021-02-28
Spotkanie online dot. otwartego konkursu ofert

Spotkanie online dot. otwartego konkursu ofert

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionów województwa wielkopolskiego na spotkania informacyjno-doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy.

Celem spotkania będzie zaproszenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. Udział w spotkaniu umożliwi organizacjom zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz rodzajem zadań przewidzianych do realizacji.

Spotkanie prowadzone będzie na żywo. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań, również w zakresie doradztwa w związku z chęcią aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz dyskusji z prowadzącymi.

Spotkanie odbedzie się 5 marca 2021 r. o godzinie 9:30 się na platformie Zoom:

Link do spotkania:
https://bit.ly/2Nxz11t

 

Serdecznie zapraszamy!

................................

18 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3264/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Rodzaje ogłoszonych zadań:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Planowane wydatki w bieżącym roku: 180 000,00 zł

b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Planowane wydatki w bieżącym roku: 150 000,00 zł

c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w bieżącym roku: 420 000,00 zł

d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Planowane wydatki w bieżącym roku: 170 000,00 zł

e) działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Planowane wydatki w bieżącym roku: 30 000,00 zł

Więcej informacji TUTAJ

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas