twitter instagram YouTube

2014-04-29
Stypendia dla uczniów romskich

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego na stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Termin składania wniosków upływa 13 maja br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Realizacja zadania powinna się przyczynić do wyrównania szans edukacyjnych oraz promowania edukacji w środowisku romskim, a także wparcia i rozwijania talentów wśród uczniów pochodzenia romskiego poprzez:

a)     przygotowanie projektu systemu wsparcia stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych,

b)    przeprowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej systemu wsparcia, o którym mowa w lit. a, skierowanej do osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, szkół oraz organizacji pozarządowych,

c)     przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia stypendystów i wypłaty stypendiów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O realizację zadania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 90 000 zł.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 13 maja br. :

a)     korespondencyjnie na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

b)    osobiście, w siedzibie MAC przy ulicy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-stypendia-dla-uczniow-romskich-szczegolnie-uzdolnionych.html

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału do Spraw Mniejszości Romskiej Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, pod numerem telefonu + 48 22 2455591 lub pod adresem poczty elektronicznej: agnieszka.gajewska@mac.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas