twitter instagram YouTube

2018-10-17
Szansa - Rozwój - Niezależność

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs Szansa - Rozwój - Niezależność. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs Szansa - Rozwój - Niezależność.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest realizacja projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
  • kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych,
  • kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostepu do informacji,
  • kierunek pomocy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • kierunek pomocy 6: upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  • podmioty wymienione w art. 3ust. 3 pkt1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działajace na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie działalności pozytku publicznego,
  • podmioty wymienione w art.3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

W ramach środków finansowych PFRON, które zaplanowane zostną na realizację konkursu ustala się  następującą alokację:

- kierunek pomocy 1: 12% środków,

- kierunek pomocy 2: 67% środków,

- kierunek pomocy 3: 10% środków,

- kierunek pomocy 4: 4% środków,

- kierunek pomocy 5: 4% środków,

- kierunek pomocy 6: 3% środków.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:  

https://www.pfron.org.pl/

KONTAKT:

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 500

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas