twitter instagram YouTube

2020-11-23
Szkolenie online z zakresu rachunkowości. Zamknięcie roku oraz sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Online
Data rozpoczęcia: 2020-11-27 9:00
Data zakończenia: 2020-11-27 15:00
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza na szkolenie online z zakresu rachunkowości. Zamknięcie roku oraz sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r.

PROGRAM:

1. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego :
a) podstawy prawne (krajowe i międzynarodowe),
b) jednostki objęte postanowieniami ustawy o rachunkowości,
c) jednostka mikro,
d) jednostka mała,
e) „pełne” sprawozdanie finansowe,
f) uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
g) jednostki podlegające badaniu sprawozdań finansowych,
h) zasady rachunkowości,
i) przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego,
j) inwentaryzacja, jej rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych,
k) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Wpływ epidemii COVID – 19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową:
a) koszty poniesione w związku z COVID - 19,
b) przychody uzyskane w związku z COVID – 19,
c) wpływ epidemii na sprawozdawczość finansową.

3. Bilans :
a) układ bilansu,
b) zasady wyceny pozycji bilansowych,
c) wartości niematerialne i prawne,
d) rzeczowe aktywa trwałe,
e) należności długoterminowe,
f) inwestycje długoterminowe,
g) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
h) zapasy,
i) należności krótkoterminowe,
j) inwestycje krótkoterminowe,
k) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
l) należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy,
m) udziały (akcje) własne,
n) kapitał (fundusz) własny,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania długoterminowe,
q) zobowiązania krótkoterminowe,
r) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat :
a) ogólna charakterystyka (wariant porównawczy i kalkulacyjny),
b) ustalanie wyniku ze sprzedaży (przychody, koszty),
c) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
d) przychody i koszty finansowe,
e) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
f) wynik finansowy brutto i netto.


5. Odroczony podatek dochodowy.

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – obligatoryjne elementy.

7. Sprawozdanie z działalności.

8. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

9. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

10. Inne obowiązki sprawozdawcze.

11. Odpowiedzialność karna w ustawie o rachunkowości.

Szczegóły na www.riph.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas