twitter instagram YouTube

2021-01-04
Otwarty konkurs ofert- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych

Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna. Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej bazy sportowej. Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych. Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć.

Kwota konkursu: 550 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 550 000.00 PLN
Znak sprawy: KiS.427.1.2021
Składanie ofert od: 2021-01-04 12:00:00
Składanie ofert do: 2021-01-15 14:00:00

Forma realizacji:
Wspierania realizacji zadania publicznego
Link do BIP: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7789/szkolenie-sportowe-dzieci-i-mlodziezy   
Miejsce składania papierowej wersji: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta.
Osoba do kontaktu: Mateusz Gryczka tel: 65 53736 65

Zakresy realizacji
Nazwa obszaru: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data rozpoczęcia: od podpisania umowy
Data zakończenia: 2021-12-15 00:00:00
Limity zdefiniowane w konkursie:
Wkład własny finansowy - nie mniej niż 30.00 % od wartości finansowej zadania
Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości dotacji

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas